انتخاب گزینه مناسب برای بازسازی معادن روباز با استفاده از روش تصمیم گیره چند معیاره الکتر

نویسندگاناسماء اسدی کرم، احمد آریافر، حسنیه زارع پورفرد، رویا سدیدی
همایشهشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۰۸/۱۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
نوع ارائهپوستر