کاربرد فرآیند تصمیمگیری چند معیاره Area در انتخاب گزینه مناسب برای بازسازی معادن از منظر عوامل طبیعی

نویسندگانرویا سدیدی، سعید یوسفی، احمد آریافر
همایشنهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۷
نوع ارائهپوستر