انتخاب روش مناسب برای استخراج سنگهای ساختمانی با استفاده از روش Area

نویسندگاناحمد آریافر، سعید یوسفی، محمد ناصر تاتاری
همایشنهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۷
نوع ارائهپوستر