کاربرد روش ترکیبی چند متغیره و تک متغیره آماری در تعیین مناطق امید بخش معدنی برگه ۱۱۰۰۰۰۰ دهسلم نهبندان

نویسندگاناحمد آریافر، وحید خسروی، سجاد یارامیری فر، سهیل زارع مطلق
همایشدهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
نوع ارائهپوستر