انتخاب روش مناسب برای استخراج سنگ های ساختمانی با استفاده از روش TOPSIS

نویسندگاناحمد آریافر, رضا میکائیل, محمد عطایی
نشریهفصلنامه زمین شناسی کاربردی
شماره سریال۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰