ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی در پروژه های تونلزنی با استفاده از روش fdahp-promethe (مورد مطالعاتی قطعه دوم تونل امام زاده هاشم)

نویسندگانرضا میکائیل, احسان جعفرنژاد قراحسنلو, احمد آریافر
نشریهنشریه مهندسی عمران امیر کبیر
شماره سریال۴
شماره مجلد۴۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC