انتخاب گزینه مناسب جهت بازسازی معدن شن و ماسه جوبن با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره فازی FTOPSIS در جهت ایجاد توسعه پایدار در منطقه

نویسندگاناحمد آریافر, محسن صفری, سینا علی نژاد
نشریهفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
شماره سریال۱
شماره مجلد۲۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی