بررسی پدیدارشناسانه¬ی ادراک مربیان پیشدبستانی نسبت به عناصر برنامهدرسی (چالش¬ها و راهکارها).

نویسندگانمحسن آیتی، فاطمه نادری، سمیه گلکاری
همایششانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، چالش ها و فرصت ها
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
نوع ارائهسخنرانی