بررسی پدیدارشناسانه ی ادراک مربیان پیش دبستانی نسبت به عناصر برنامه درسی (چالش ها و راهکارها)

نویسندگانمحسن آیتی، فاطمه نادری، سمیه گلکاری
همایششانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، چالش ها و فرصت ها
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
نوع ارائهسخنرانی