بررسی ارتباط برنامه درسی-مهارت های عمومی- آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای بازارکار شهر بیرجند از دید صاحبان مشاغل(

نویسندگانمحسن آیتی
همایشهمایش مهارت آموزی و اشتغال
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳/۰۲/۱۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
نوع ارائهسخنرانی