اثر برازش مدل های مختلف دامی بر تخمین پارامترها و روندهای ژنتیکی برخی صفات رشد گوسفند بلوچی

نویسندگانقاسم متقی نیا, سید همایون فرهنگ فر, عبدالاحد شادپرور, مسلم باشتنی
نشریهپژوهش های علوم دامی( دانش کشاورزی ) تبریز
شماره سریال۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهISC