بررسی اثر اسید آلی بر برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی

نویسندگانزهرا تهامی, سید محمد حسینی, مسلم باشتنی
نشریهمجله تحقیقات دام و طیور (بیرجند)
شماره سریال۱
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی ترویجی