اثر مرحله رشد و فرآیند سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم ماده خشک علوفه سورگوم

نویسندگانولی محمد شعبان, مسلم باشتنی, محمد حسن فتحی نسری, حسین نعیمی پور یونسی
نشریهپژوهش های علوم دامی( دانش کشاورزی ) تبریز
شماره سریال۳
شماره مجلد۲۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهISC