تجزیه و تحلیل فنوتیپی رکوردهای شیر روز-آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شیری شکم اول

نویسندگانمهشید محمدپناه, سید همایون فرهنگ فر, مسلم باشتنی
نشریهپژوهش در نشخوارکنندگان
شماره سریال۳
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی پژوهشی