تاثیر مرحله رشد بر ترکیبات شیمیایی و اثرات عمل آوری سود و آهک بر ترکیب شیمیایی و مولفه های تجزیه پذیری گیاه مرتعی تاغ در مرحله بذردهی

نویسندگانمسلم باشتنی, جلیل فرزاد مهر, ام البنین غفوری فرد, نظر افضلی, محمد شریفی
نشریهپژوهشهای تولیدات دامی
شماره سریال۱۲
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی