تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران

نویسندگانمهشید محمدپناه, سید همایون فرهنگ فر, مسلم باشتنی
نشریهپژوهشهای تولیدات دامی
شماره سریال۱۳
شماره مجلد۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی