تجزیه و تحلیل ژنتیکی گاوهای شیری استان تهران بر اساس رکوردهای شیر ۳۰۵ روز دوره های اول و دوم شیردهی

نویسندگانانسیه ارشی, سید همایون فرهنگ فر, مسلم باشتنی
نشریهمجله تحقیقات دام و طیور (بیرجند)
شماره سریال۳
شماره مجلد۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی ترویجی