تاثیر فرآیند پلت بر ترکیب شیمیایی، بخش های نیتروژن دار و خصوصیات تجزیه پذیری کنسانتره تجاری با استفاده از دو روش برون تنی

نویسندگانمسلم باشتنی, سید همایون فرهنگ فر, فاطمه گنجی
نشریهپژوهش های علوم دامی( دانش کشاورزی ) تبریز
شماره سریال۲
شماره مجلد۲۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهISC