بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تأثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیوم

نویسندگانحسن بیات - بصیره شهرکی - محمد حسین امینی فرد - فرهاد آذرمی آتاجان
همایشیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۸-۲۶
محل برگزاری همایشارومیه
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

به منظور بررسی اثر نانو سلنیوم و سلنیوم بر خصوصیات رشدی گیاه همیشه بهار، آزمایشی در سال 97 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل نانو سلنیوم و سلنیوم با غلظت 10 میکرومولار به همراه شاهد بودند. نتایج نشان داد که تیمار سلنیوم صفات تعداد برگ، طول ریشه، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه را به ترتیب 32، 57/21 ،80/121 و18/88 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. تیمار نانو سلنیوم نیز صفات طول ریشه ، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه را نیز به ترتیب 9/14 ، 02/47 و 50 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. به طور کلی نتایج نشان داد که اثر تیمار سلنیوم بر بهبود صفات رشدی گل همیشه بهار در مقایسه با تیمار نانوسلنیوم بهتر بوده است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: تعداد برگ، طول ریشه، وزن خشک ریشه