نقش پارامترهای ابعادی خوراک بر عملکرد آسیای خودشکن کارخانه فرآوری سنگ آهن سنگان

نویسندگانعلی بهنام فرد - داود نعمائی رودی
همایشهشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۰-۰۲-۱۹
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

رابطه بین شاخص¬های ابعادی خوراک و شرایط عملیاتی آسیای خودشکن می¬تواند برای بهبود عملکرد آن استفاده شود. در تحقیق حاضر، تاثیر شاخص¬های ابعادی مختلف خوراک بر عملکرد آسیای خودشکن موجود در مدار کارخانه فراوری سنگ آهن سنگان بررسی شده است. شاخص¬های ابعادی را به طور کلی می¬توان به دو دسته شاخص¬های اندازه ابعادی صرف (F90، F80، F50، F30، و F10) و شاخص-های توزیع ابعادی (درصد مواد درشت¬دانه، ریزدانه و دانه¬متوسط و همچنین اندیس یکنواختی) تقسیم نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که عملکرد آسیا توسط شاخص¬های توزیع ابعادی نسبت به شاخص¬های اندازه ابعادی صرف بهتر قابل تفسیر است. بررسی تاثیر درصد مواد درشت¬دانه (cm10+)، دانه¬متوسط (cm10-5/2) و دانه¬ریز (cm5/2-) در خوراک بر عملکرد آسیای خودشکن سنگان نشان داد که توان مصرفی آسیا و فشار ترانیون آزاد با افزایش مواد دانه¬درشت و دانه¬ریز کاهش یافته ولی با افزایش مواد دانه¬متوسط افزایش قابل توجهی می¬یابد. برای بررسی تاثیر توزیع ابعادی خوراک بر عملکرد آسیا از ضریب یکنواختی ([F90-F10]/[F50-F10]) نیز استفاده شد و رفتار آسیا براساس آن به خوبی تفسیر گردید.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: آسیای خودشکن، نحوه عملکرد، نوسانات ابعادی خوراک، شاخص های ابعادی