تأثیر ساعت کارکرد آستر آسیای خودشکن کارخانه فرآوری سنگ آهن سنگان بر عملکرد آن

نویسندگانعلی بهنام فرد - داود نعمائی رودی
همایشهشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۰-۰۲-۱۹
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

آسیاها بخش کلیدی کارخانه¬های فرآوری مواد معدنی هستند زیرا بیشترین مصرف انرژی در این بخش بوده و عملکرد کارخانه وابستگی زیادی به عمکلرد بهینه آنها دارد. در این تحقیق تاثیر ساعت کارکرد آستر آسیا بر پارامترهای عملکردی آسیا شامل نرخ خوراک تازه و بار برگشتی، اندازه ابعادی محصول آسیا، فشار ترانیون، و توان مصرفی آسیا بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش ساعت کارکرد آستر آسیا، نرخ بار برگشتی به آسیا افزایش و نرخ خوراک تازه ورودی به آسیا کاهش می¬یابد. همچنین محصول آسیا درشت¬ دانه¬تر شده و فشار ترانیون سر آزاد آسیا افزایش پیدا می¬کند. ساعت کارکرد آستر آسیای خودشکن تاثیر مشخصی بر توان مصرفی آسیا داشت بنحویکه با افزایش ساعت کارکرد آسیا از 623 ساعت به 3762 ساعت، توان مصرفی آسیا حدود 40% افزایش یافت.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: آسیای خودشکن سنگان، ساعت کارکرد آستر، عملکرد آسیا