مجید چهکندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵آماردانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۸آمار ریاضیدانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتری۱۳۹۲آماردانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند-گروه آمارعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

۱-معاون پژوهشی گروه آمار(از سال ۹۴)

۲-عضو هیات تحریریه نشریه دانشجویی ندا از سال ۱۳۹۵

۳- مسئول هسته کارآفرینی دانشکده علوم ریاضی و آمار از سال ۱۳۹۵

۴- مشاور فرهنگی دانشکده علوم ریاضی و آمار (۱۳۹۵-۱۳۹۴)

۵- مسئول پژوهشی دانشکده علوم ریاضی و آمار (۱۳۹۸-۱۳۹۷)

۶- مسئول کارآفرینی پردیس علوم (شروع از ۱۳۹۸)

 

ساعات حضور

۱۲-۱۴

۱۲-۱۰

۱۰-۸

ساعت و روز

حضور

رفع اشکال

مشاوره

شنبه

جلسه گروه

رگرسیون (کارگاه آمار)

روش‌های آماری (۱۱۰)

یکشنبه

 

روش‌های آماری (۱۱۰)

هفته زوج

آمار استنباطی

(کتابخانه مرکزی)

دوشنبه

روش‌های آماری (۱۱۰)

هفته زوج

رگرسیون (کارگاه آمار)

آمار استنباطی

(کتابخانه مرکزی)

سه شنبه

رفع اشکال

حضور

مطالعه

چهارشنبه