سنجش میزان آگاهی مدنی از جاذبه ها و تأثیر آن بر توسعه رقابت پذیری گردشگری

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی، مرتضی اسمعیل نژاد، ابراهیم رضایی
همایشاولین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۷/۲۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
نوع ارائهسخنرانی