آینده نگاری و تدوین سناوریوهای توسعه فضایی پایدار ناحیه ترشیز

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی
همایشهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
نوع ارائهسخنرانی