ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی
همایشهمایش ملی توسعه پایدار ( با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز )
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
نوع ارائهسخنرانی