تدوین استارتزی های اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی
همایشاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
نوع ارائهسخنرانی