تدوین استراتزی های اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی( مطالعه موردی . دهستان لادیز)

نویسندگانعیسی ابراهیم زاده، محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضایی
همایشاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
نوع ارائهسخنرانی