شناسایی پیشرانهای کلیدی موثر برتوسعه گردشگری استان خراسان جنوبی با رویکرد آینده نگارانه

نویسندگانکرامت الله زیاری، محمد اسکندری ثانی، فاطمه سادات کهکی
همایشاولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
نوع ارائهسخنرانی