استفاده از سیستم های کنترل استراتژیک ) SCS ( در مدیریت اجرای مطالعات آمایش استان ها با تکید بر مطالعات آمایش

نویسندگانمحبوبه فلاح، محمد اسکندری ثانی
همایشدومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
نوع ارائهسخنرانی