سنجش و ارزیابی تاب آوری)اجتماعی، نهادی( محله های شهری دربرابر زلزله

نویسندگانوحید اعتمادی، محمد اسکندری ثانی، مهدی ثقفی
همایشدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
نوع ارائهسخنرانی