بررسی رقابت پذیری گردشگری شهرستان سرایان با مدل

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی، جواد محمد ابادی
همایشدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
نوع ارائهسخنرانی