بررسی عوامل اقتصاد ی موثر بر ایجاد سیستم حمل و نقل پایدار با رویکرد اقتصاد سبز در شهر

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی، محمود مرادی، افسانه ابراهیمی
همایشدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
نوع ارائهسخنرانی