ارزیابی و مقایسه مولفههای اثرگذار در شکوفایی شهرهای مرزی استان خراسان جنوبی

نویسندگانعیسی ابراهیم زاده، محمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضایی
همایشدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
نوع ارائهسخنرانی