ایجاد زیستبوم نوآوری جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از طریق کارآفرینی اجتماعی

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی، ابراهیم رضایی
همایشدهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۷/۰۱/۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
نوع ارائهسخنرانی