بحران آب و ضرورت تغییر الگوی کشت در مناطق خشک

نویسندگانمرتضی اسمعیل نژاد, تقی طاوسی, محمد اسکندری ثانی
نشریهکاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
شماره سریال۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۳
نمایه نشریهISC