مکانیابی بهینه ایستگاه های آتشنشانی در راستای بهبود امنیت شهری مطالعه موردی شهر بیرجند

نویسندگانسعید جمشدیان, محمد اسکندری ثانی
نشریهدانش انتظامی خراسان جنوبی
شماره سریال۱۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۴
نمایه نشریهداخلی دانشگاهی

چکیده مقاله