مکانیابی بهینه پارکینگ طبقاتی در راستای توسعه کالبدی پایدار شهری (نمونه موردی محدوده مرکزی شهر بیرجند)

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی, فرشته فکوری, الهه کاوسی
نشریهمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی ترویجی