کارکرد فضایی شهرهای کوچک در ارتباط با روستاهای پیرامون مورد شهر سربیشه

نویسندگانجواد میکانیکی, زهرا سرزهی, محمد اسکندری ثانی
نشریهفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
شماره سریال۵
شماره مجلد۱۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله