مکانی ابی ت سیسات و تجهیزات شهری د ر راستای بهر هوری از زمان طلایی م دیریت بحران

نویسندگانمرتضی اسمعیل نژاد, محمد اسکندری ثانی
نشریهدانش پیشگیری و مدیریت بحران
شماره سریال۳
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی ترویجی