تحلیل جایگاه حکمروایی شایست شهری و برنامه ریزی راهبردی آن )مطالع موردی شهر بیرجند(

نویسندگانحسین یغفوری, محمد اسکندری ثانی, حامد ارشد
نشریهپژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
شماره سریال۳
شماره مجلد۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله