برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس راهبرد توسعه شهر با مدل

نویسندگانمحمد اجزا شکویی, محمد اسکندری ثانی, جواد محمد ابادی
نشریهمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان
شماره سریال۴۱
شماره مجلد۱۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی ترویجی

چکیده مقاله