سنجش مولفه های موثر بر رقابتپذیری منطقهای درجهت توسع پایدار موردشناسی استان خراسان شمالی

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی, علی اصغر پیله ور, آزاده رضائی نسب
نشریهجغرافیا و آمایش شهری منطقه ای
شماره سریال۲۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله