نقش بافت تاریخی در ارتقا مولفههای رقابتپذیری شهری مورد مطالعه شهر بیرجند

نویسندگانحسین یغفوری, محمد اسکندری ثانی, فاطمه اکبری
نشریهبرنامه ریزی فضایی(جغرافیا)
شماره سریال۲۶
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
نمایه نشریهوزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله