ارزیابی نقش نهادگرایی در روند توسعه پایدار مناطق مرزی(موردمطالعه استان خراسان جنوبی)

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی, مرتضی اسمعیل نژاد, خلیل خزا ئی
نشریهپژوهشنامه جغرافیای انتظامی
شماره سریال۲۱
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله