آینده پژوهی مدیریت شهری زمینه ساز تحقق رقابت پذیری در عرصهءگردشگری (نمونهءموردی: شهر زاهدان)

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی, ابراهیم رضایی
نشریهجغرافیای اجتماعی شهری
شماره سریال۵
شماره مجلد۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله