جنسیت و توسعه اجتماعات محله ای در ایران با تاکید بر نیروهای پیش ران و بازدارنده، نمونه موردی: محله نعمت آباد تهران

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی
نشریهنشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
شماره سریال۵۶
شماره مجلد۵۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
نمایه نشریهISC،وزارت علوم - علمی پژوهشی

چکیده مقاله