ارزیابی پتانسیل‌های پیاده‌سازی شهر هوشمند با تأکید بر حمل‌ونقل، موردمطالعه: شهر بیرجند

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی - محمود مرادی - پروین قادری مقدم
نشریهکاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی
شماره صفحات۱۵۹-۱۸۵
شماره سریال۶
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۸
رتبه نشریهISI
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

از اساسیترین زیرساختهای لازم برای توسعه صنایع و افزایش سطح رفاه اجتماعی هرر کشرور وجود حملونقل روان و ایمن در آن کشور است. به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات حملونقل شهری در پایش سیاستهای عمومی و نقش آن بهعنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامهریزی شهری، شهر هوشمند بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای مطالعات شهری موردتوجه مردیران و برنامرهریرزان قررار دارد. نوع تحقیق حاضر، کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری کارشناسران و شهروندان هستند. حجم نمونه 383 نفر از شهروندان شهر بیرجند و 40 کارشناس مربوط بره مسرا ل شهری میباشد. دادههای موردنیاز تحقیق از طریق پرسشنامه حاصل از پیمایش متخصصان و شهروندان شهر بیرجند گردآوری شد. دادههای گردآوریشرده برا اسرتفاده از نررمافرزار Arc GIS و Spss21 و برا بهرهمندی از ضرایب همبستگی پیرسون، کای اسکو ر و آزمرون t تجزیرهوتحلیل شرد. نترای پرهوهش حاضر نشان داد که بین مدیریت ترافیک و رضایتمندی شهروندان، و بین شاخصهای عینری )درآمرد، هزینه ماهانه، نوع استفاده از وسیله حملونقل( و رضایتمندی شهروندان رابطره معنریداری برا سرطح معنیداری ) 0.000 ( وجود دارد. طبق نتای وجود مرکز مدیریت ترافیرک در قالرب خردمات مردیریت ترافیک در منطقه بسیار ضروری به نظر میرسد و چنانچره ایرن مراکرز بره شرکل هدفمنرد طراحری و مکانیابی شوند، میزان رضایت شهروندان افزایش خواهد یافت.

لینک ثابت مقاله

tags: توسعه پایدار، مدیریت شهری، شهر هوشمند، حملونقل هوشمند، شهر بیرجند