امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز

نویسندگانمحمد اسکندری ثانی - فاطمه السادات کهکی
نشریهنگرشهای نو در جغرافیای انسانی
شماره صفحات۴۰-۶۰
شماره سریال۱۱
شماره مجلد۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۱۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

منطقه جغرافیایی که کاشمر در آن واقع شده است دارای پتانسیل های زیادی برای توسعه خوشه های در سطح محلی، ملی و بین المللی دارد که در عصر رقایت پذیری های شهری و منطقه ای ضرورتی انکارناپذیر است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن توصیفی –تحلیلی می باشد و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا با بررسی ادبیات مورد نظر به ماهیت خوشه های صنعتی و اثرات مرتبط با توسعه اقتصادی و منطقه ای تمرکز شده و سپس به بررسی پتانسیل های منطقه ویژه اقتصادی کاشمر در مقیاس محلی، منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از مطالعات اسنادی در ایران و خارج از کشور به ویژه اسناد کشور افغانستان تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های مورد نظر از نرم­افزار GIS و مدل Vikor و آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با توجه به موقعیت جغرافیایی به عنوان منطقه ویژه لوژیستیکی سایر مناطق ویژه اقتصادی و بازارجه های مرزی شرق ایران عمل نماید. از سوی دیگر با توجه به پتانسیل های محلی، منطقه ای و بین المللی، تشکیل منطقه ویژه اقتصادی بر پایه خوشه­های خشکبار مبتنی بر اقتصاد سبز به ویژه با توجه به محصولات استراتژیک و صادراتی و همچنین بازار افغانستان می­تواند مهمترین کارکرهای منطقه ویژه اقتصادی کاشمر باشد

لینک ثابت مقاله

tags: منطقه ویژه اقتصادی صنایع کوچک و متوسط خوشه های کسب و کار کاشمر