مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Analysis of Priorities in Urban Management: Evidence from Mashhad Metropolisمحمد اسکندری ثانیInternational Journal of Economic Perspectives2019
۲Factors Affecting the Lut Desert Tourism in Iran: Developing an Interpretive-Structural ModelMurgante, Beniamino, Mohammad Eskandari Sani, Sara Pishgahi, Moslem Zarghamfard, and Fatemeh Kahakisustaiability29/06/2021
۳آینده پژوهی مدیریت شهری زمینه ساز تحقق رقابت پذیری در عرصهءگردشگری (نمونهءموردی: شهر زاهدان)محمد اسکندری ثانی, ابراهیم رضاییجغرافیای اجتماعی شهری1397
۴ارزیابی پتانسیل‌های پیاده‌سازی شهر هوشمند با تأکید بر حمل‌ونقل، موردمطالعه: شهر بیرجندمحمد اسکندری ثانی - محمود مرادی - پروین قادری مقدمکاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی2018
۵ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمروایی شایسته شهری، مورد شناسی منطقه آزاد ارس (شهر جلفا)محمد اسکندری ثانی, مهدی ملا زاده, امیر پورداداشبرنامه ریزی منطقه ای1396
۶ارزیابی نقش نهادگرایی در روند توسعه پایدار مناطق مرزی(موردمطالعه استان خراسان جنوبی)محمد اسکندری ثانی, مرتضی اسمعیل نژاد, خلیل خزا ئیپژوهشنامه جغرافیای انتظامی1397
۷ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای کلانشهر تبریزمرتضی اسمعیل نژاد, محمد اسکندری ثانی, سپیده بارزمانبرنامه ریزی منطقه ای1394
۸امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیزمحمد اسکندری ثانی - فاطمه السادات کهکینگرشهای نو در جغرافیای انسانی2019
۹بحران آب و ضرورت تغییر الگوی کشت در مناطق خشکمرتضی اسمعیل نژاد, تقی طاوسی, محمد اسکندری ثانیکاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1393
۱۰بررسی عوامل مؤثر بر حمل و نقل پایدار شهری بر پایه نظریه اقتصاد سبز مورد مطالعه: شهر بیرجندمحمد اسکندری ثانی، محمود مرادی، افسانه ابراهیمیپژوهش و برنامه ریزی شهری10/06/1398
۱۱برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس راهبرد توسعه شهر با مدلمحمد اجزا شکویی, محمد اسکندری ثانی, جواد محمد ابادیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان1395
۱۲تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)محمد اسکندری ثانی, محبوبه فلاحنگرش های نو در جغرافیای انسانی1398
۱۳تحلیل جایگاه حکمروایی شایست شهری و برنامه ریزی راهبردی آن )مطالع موردی شهر بیرجند(حسین یغفوری, محمد اسکندری ثانی, حامد ارشدپژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری1395
۱۴تحلیل فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار)میرنجف موسوی, محمد اسکندری ثانی, فاطمه السادات کهکی, عظیمه مفاخریفصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)1398
۱۵تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند)ابراهیم رضایی, عیسی ابراهیم زاده, محمد اسکندری ثانیجغرافیا و آمایش شهری منطقه ای1398
۱۶جنسیت و توسعه اجتماعات محله ای در ایران با تاکید بر نیروهای پیش ران و بازدارنده، نمونه موردی: محله نعمت آباد تهرانمحمد اسکندری ثانینشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی1398
۱۷راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتیعیسی ابراهیم زاده, محمد اسکندری ثانی, صغری رمضانپورجغرافیا و توسعه1395
۱۸سنجش مولفه های موثر بر رقابتپذیری منطقهای درجهت توسع پایدار موردشناسی استان خراسان شمالیمحمد اسکندری ثانی, علی اصغر پیله ور, آزاده رضائی نسبجغرافیا و آمایش شهری منطقه ای1396
۱۹کارکرد فضایی شهرهای کوچک در ارتباط با روستاهای پیرامون مورد شهر سربیشهجواد میکانیکی, زهرا سرزهی, محمد اسکندری ثانیفصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی1395
۲۰مکانی ابی ت سیسات و تجهیزات شهری د ر راستای بهر هوری از زمان طلایی م دیریت بحرانمرتضی اسمعیل نژاد, محمد اسکندری ثانیدانش پیشگیری و مدیریت بحران1395
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.