مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱مکانیابی بهینه ایستگاه های آتشنشانی در راستای بهبود امنیت شهری مطالعه موردی شهر بیرجندسعید جمشدیان, محمد اسکندری ثانیدانش انتظامی خراسان جنوبی1394
۲۲مکانیابی بهینه پارکینگ طبقاتی در راستای توسعه کالبدی پایدار شهری (نمونه موردی محدوده مرکزی شهر بیرجند)محمد اسکندری ثانی, فرشته فکوری, الهه کاوسیمطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان
۲۳نقش بافت تاریخی در ارتقا مولفههای رقابتپذیری شهری مورد مطالعه شهر بیرجندحسین یغفوری, محمد اسکندری ثانی, فاطمه اکبریبرنامه ریزی فضایی(جغرافیا)1396
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.